تربیت مدرس انگلیسی

2507
دپارتمان زبان خارجه گروه انگلیسی
شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱
دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۲۰ ساعت
شنبه - ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
دوشنبه - ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری