نازکدوزی زنانه

2265
دپارتمان مد و پوشاک گروه صنایع پوشاک
شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۱۲۰ ساعت
شنبه - ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰
دوشنبه - ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری