اصول طراحی منطقی

2091
دپارتمان برق و الکترونیک گروه الکترونیک
جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱
جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۴۵ ساعت
جمعه - ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری