الکترونیک صنعتی

2089
دپارتمان برق و الکترونیک گروه الکترونیک
جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱
جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ندارد
۴۰ ساعت
جمعه - ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰
تخفیف : ۰ ریال
شهریه ثبت نام : ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برگزاری به صورت حضوری