فیلتر کردن
مرکز: غرب

+982144968200

صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - تقاطع پل حکیم و ستاری

مرکز: ابن سینا

+982188701021

یوسف آباد - خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک 3

مرکز: حافظ

+982166704410

خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری کوی زرتشتیان پلاک 20

مرکز: V.I.P

+982122369494

یادگار امام جنوب - خیابان ایثارگران شمالی - نبش کوهسار سوم پلاک 36

کلاس ها

ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۴۶۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
ابن سینا
۲۵تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۵تیر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۲۵تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۹۷۶ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۶تیر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۳۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ابن سینا
۲۶تیر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۲۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۶تیر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۵۲۱ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۲۶تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۰۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۲۶تیر
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۴۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۶تیر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۴۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ابن سینا
۲۶تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۳۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۶تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۳۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
غرب
۲۶تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۷۷ مدت کلاس : ۱۴۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
V.I.P
۲۶تیر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۲۶تیر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۹۶۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۶تیر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام