فیلتر کردن
مرکز: غرب

+982144968200

صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - تقاطع پل حکیم و ستاری

مرکز: ابن سینا

+982188701021

یوسف آباد - خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک 3

مرکز: حافظ

+982166704410

خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری کوی زرتشتیان پلاک 20

مرکز: V.I.P

+982122369494

یادگار امام جنوب - خیابان ایثارگران شمالی - نبش کوهسار سوم پلاک 36

کلاس ها

کد کلاس : ۲۰۰۵ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
غرب
۲۳تیر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۸۶۷ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۳تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۵ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت ترکیبی
غرب
۲۳تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۲۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
غرب
۲۳تیر
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۷۵ مدت کلاس : ۱۸۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
V.I.P
۲۳تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸ مدت کلاس : ۹۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۲۳تیر
۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۹۲۸ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ابن سینا
۲۳تیر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۲۳تیر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۴۷۳ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۳تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۲۳تیر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۲۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
غرب
۲۳تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۶۷ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۳تیر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۲۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۲۳تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۷۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
V.I.P
۲۳تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۹۷۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۳تیر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام