فیلتر کردن
مرکز: غرب

+982144968200

صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - تقاطع پل حکیم و ستاری

مرکز: ابن سینا

+982188701021

یوسف آباد - خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک 3

مرکز: حافظ

+982166704410

خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری کوی زرتشتیان پلاک 20

مرکز: V.I.P

+982122369494

یادگار امام جنوب - خیابان ایثارگران شمالی - نبش کوهسار سوم پلاک 36

کلاس ها

کد کلاس : ۲۰۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت ترکیبی
غرب
۲۲تیر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۵۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۲تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۲۸ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
غرب
۲۳تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۲۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۲۳تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۸۹۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۳تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۳تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۴۰۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۳تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸ مدت کلاس : ۹۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۲۳تیر
۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۳تیر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۵ مدت کلاس : ۳۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت ترکیبی
غرب
۲۳تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۷۵ مدت کلاس : ۱۸۳ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
V.I.P
۲۳تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۷۲ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
V.I.P
۲۳تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۷۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
V.I.P
۲۳تیر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۴۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ابن سینا
۲۳تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۳تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام