فیلتر کردن
مرکز: غرب

+982144968200

صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - تقاطع پل حکیم و ستاری

مرکز: ابن سینا

+982188701021

یوسف آباد - خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک 3

مرکز: حافظ

+982166704410

خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری کوی زرتشتیان پلاک 20

مرکز: V.I.P

+982122369494

یادگار امام جنوب - خیابان ایثارگران شمالی - نبش کوهسار سوم پلاک 36

کلاس ها

کد کلاس : ۲۳۵۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
حافظ
۲۱تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت ترکیبی
ابن سینا
۲۱تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۱تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۳۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
غرب
۲۱تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
غرب
۲۱تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۴۶۰ مدت کلاس : ۴ ساعت
سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ابن سینا
۲۱تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۵ مدت کلاس : ۹۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۲۱تیر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۴۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۲تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۹۲۱ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
حافظ
۲۲تیر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۴۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۲تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت ترکیبی
غرب
۲۲تیر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۵۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۲تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۵۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۲۲تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۵۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۲تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۵۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۲تیر
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام