فیلتر کردن
مرکز: غرب

+982144968200

صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - تقاطع پل حکیم و ستاری

مرکز: ابن سینا

+982188701021

یوسف آباد - خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک 3

مرکز: حافظ

+982166704410

خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری کوی زرتشتیان پلاک 20

مرکز: V.I.P

+982122369494

یادگار امام جنوب - خیابان ایثارگران شمالی - نبش کوهسار سوم پلاک 36

کلاس ها

کد کلاس : ۲۵۴۹ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۰تیر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
غرب
۲۰تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۰۷ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
غرب
۲۰تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۴۷۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ابن سینا
۲۰تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۹۳۷ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
حافظ
۲۰تیر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۵۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۱تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۵۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۱تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۳۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
غرب
۲۱تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۵ مدت کلاس : ۹۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۲۱تیر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۱تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۴۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۲۱تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۴۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ابن سینا
۲۱تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۳۴۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۱تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت ترکیبی
ابن سینا
۲۱تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۴۷۴ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ابن سینا
۲۱تیر
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام