فیلتر کردن
مرکز: غرب

+982144968200

صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - تقاطع پل حکیم و ستاری

مرکز: ابن سینا

+982188701021

یوسف آباد - خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک 3

مرکز: حافظ

+982166704410

خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری کوی زرتشتیان پلاک 20

مرکز: V.I.P

+982122369494

یادگار امام جنوب - خیابان ایثارگران شمالی - نبش کوهسار سوم پلاک 36

کلاس ها

کد کلاس : ۱۸۷۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۳۰تیر
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۳۱تیر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۳۱تیر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۴۴۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
غرب
۳۱تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۳ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۳۱تیر
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۴ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۳۱تیر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۸۷۴ مدت کلاس : ۳۳ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۱تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۳۱تیر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۱تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۱تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۹۱۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۱تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۲۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۳۱تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۳۱تیر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۲۶ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۳۱تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۴۰۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۳۱تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام