فیلتر کردن
مرکز: غرب

+982144968200

صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - تقاطع پل حکیم و ستاری

مرکز: ابن سینا

+982188701021

یوسف آباد - خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک 3

مرکز: حافظ

+982166704410

خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری کوی زرتشتیان پلاک 20

مرکز: استان بوشهر

بندر گناوه - خیابان امام خمینی (ره) جنب شهرداری ساختمان زبانکده دانش گستر

کلاس ها

کد کلاس : ۲۶۱۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ابن سینا
۱۵شهریور
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۶۴۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
غرب
۱۶شهریور
۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۶۴۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۷شهریور
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۸۷۴ مدت کلاس : ۳۳ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۱۸شهریور
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۴شهریور
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۹۷۶ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۹شهریور
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۶۵۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۳۰شهریور
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۶۵۵ مدت کلاس : ۵۲ ساعت
جمعه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
حافظ
۰۱مهر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۶۶۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۱مهر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۶۱۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۱مهر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۰۱مهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۶۴۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
حافظ
۰۲مهر
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۶۵۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حافظ
۰۷مهر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۶۶۵ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۰۸مهر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۶۶۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
حافظ
۲۲مهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام