فیلتر کردن
مرکز: غرب

+982144968200

صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - تقاطع پل حکیم و ستاری

مرکز: ابن سینا

+982188701021

یوسف آباد - خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک 3

مرکز: حافظ

+982166704410

خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری کوی زرتشتیان پلاک 20

مرکز: V.I.P

+982122369494

یادگار امام جنوب - خیابان ایثارگران شمالی - نبش کوهسار سوم پلاک 36

کلاس ها

کد کلاس : ۲۱۹۱ مدت کلاس : ۱۸۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
ابن سینا
۲۶تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۴۶ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۶تیر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۰۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۲۶تیر
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
غرب
۲۶تیر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۵۸ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۷تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۴۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۷تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۳۴ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۷تیر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۴۴۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۷تیر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۵۰۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۲۷تیر
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۹۷۸ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۸تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
غرب
۲۸تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۴۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
غرب
۲۸تیر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۳۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۸تیر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳ مدت کلاس : ۸۷ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت ترکیبی
غرب
۲۸تیر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۰ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۸تیر
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام