فیلتر کردن
مرکز: غرب

+982144968200

صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - تقاطع پل حکیم و ستاری

مرکز: ابن سینا

+982188701021

یوسف آباد - خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک 3

مرکز: حافظ

+982166704410

خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری کوی زرتشتیان پلاک 20

کلاس ها

کد کلاس : ۱۱۰۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۵آذر
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۳۴۲ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
ابن سینا
۱۵آذر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۹۷۱ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۵آذر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۹۹۵ مدت کلاس : ۱۸۳ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۱۵آذر
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۱۸۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۱۵آذر
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۳۷۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
حافظ
۱۵آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۳۸۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۱۶آذر
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۳۲۴ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ابن سینا
۱۶آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۸۶۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۱۷آذر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۱۵۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۷آذر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۰۷۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۷آذر
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۴۱۰ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
امین حق پرست قمشه
حافظ
۱۷آذر
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۲۵۹ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۱۷آذر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۰۷۶ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
حافظ
۱۸آذر
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۰۱۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۸آذر
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام