فیلتر کردن
مرکز: غرب

+982144968200

صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - تقاطع پل حکیم و ستاری

مرکز: پارک ساعی

+982188726658

خیابان ولیعصر - بالاتر از شهید بهشتی ( عباس آباد ) - کوچه نادر پلاک 4

مرکز: استان بوشهر

بندر گناوه - خیابان امام خمینی (ره) جنب شهرداری ساختمان زبانکده دانش گستر

کلاس ها

کد کلاس : ۲۸۷۵ مدت کلاس : ۱۴۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۱۲آذر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۸۵۷ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
غرب
۱۲آذر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۸۸۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
غرب
۱۲آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۹۲۹ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
پارک ساعی
۱۳آذر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۷۴۴ مدت کلاس : ۱۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
پارک ساعی
۱۳آذر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۷۶۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۱۴آذر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۹۴۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
پارک ساعی
۱۴آذر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۷۷ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
پارک ساعی
۱۵آذر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۸۷۸ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۱۶آذر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۷۲۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
پارک ساعی
۱۷آذر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۶۲۸ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
غرب
۱۷آذر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۷۱۸ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
پارک ساعی
۱۷آذر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۵۵۱ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
غرب
۱۷آذر
۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۷۸ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
غرب
۱۷آذر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۸۸۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر رضوان حبیبی
غرب
۱۷آذر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام