فیلتر کردن
مرکز: غرب

+982144968200

صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - تقاطع پل حکیم و ستاری

مرکز: ابن سینا

+982188701021

یوسف آباد - خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک 3

مرکز: حافظ

+982166704410

خیابان حافظ - نرسیده به جمهوری کوی زرتشتیان پلاک 20

مرکز: استان بوشهر

بندر گناوه - خیابان امام خمینی (ره) جنب شهرداری ساختمان زبانکده دانش گستر

کلاس ها

کد کلاس : ۲۶۲۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
غرب
۲۵مرداد
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۴ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت ترکیبی
غرب
۲۵مرداد
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۱۹۷۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
محسن حسن پور
غرب
۲۵مرداد
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۵۳۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ابن سینا
۲۵مرداد
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۵ مدت کلاس : ۹۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
غرب
۲۵مرداد
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
غرب
۲۵مرداد
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۵۰۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
غرب
۲۵مرداد
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۵۱۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
ابن سینا
۲۵مرداد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۰ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
حافظ
۲۵مرداد
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۸۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
غرب
۲۶مرداد
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۴۷۱ مدت کلاس : ۱۸۳ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
غرب
۲۶مرداد
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
حافظ
۲۶مرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت ترکیبی
غرب
۲۶مرداد
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۶مرداد
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
غرب
۲۶مرداد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام